Voorwaarden

Gebruiksbepalingen Sporthal De Spronk

 

Algemene Bepalingen

 

 1. GEBRUIK
 2. Het gebruik van de sporthal door een huurder/huurster is slechts toegestaan indien daartoe vooraf een verzoek is ingediend, met opgaaf van doel en reden van dat gebruik, nadat dit verzoek is ingewilligd en schriftelijk bevestigd namens de Stichting Sporthal Vledder.
 3. Het gebruik van de sporthal is voor verantwoordelijkheid van de huurder/huurster.
 4.    Afhankelijk van het aantal aanwezigen dient de gebruiker te zorgen voor aanwezigheid van een voldoende aantal gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV‘ers).
 5. Deze hulpverleners worden geacht bekend te zijn met het gebruik van de in de hal aanwezige AED en de plaats van de EHBO-middelen.

 

 1. GEBRUIK RUIMTES
 2. Wanneer bij aanvang van het gebruik van de hal en de bijbehorende accommodaties (toiletten, kleedkamers, doucheruimtes, e.d.), ruimten of sportinventaris niet in een behoorlijke staat worden aangetroffen, moet het beheer onverwijld worden ingelicht.
 3. Na het laatste gereserveerde uur kan de gebruiker nog max.15 min gebruik maken van de kleedkamers.
 4. Na gebruik dienen de hal en de daarbij behorende accommodaties onmiddellijk te worden gezuiverd van papier en afval en in die staat te worden achtergelaten waarin ze werden aangetroffen.
 5. De huurder/huurster/onderwijsgebruiker mag na afloop van het gebruik de sporthal niet geopend en onbeheerd achter laten.
 6. Rijwielen en andere rij- of voertuigen worden gestald/geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.

 

 1. LEIDING
 2. De huurder/huurster doet ruim vooraf gaand aan het gebruik opgave van gegevens van leidinggevenden aan het beheer van de sporthal.
 3. De leidinggevende zorgt voor goede orde en toezicht, zowel voor, tijdens als na het gebruik.
 4. De sporthal mag niet worden betreden, voordat leidinggevende(n) aanwezig zijn.
 5. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het inrichten van de sporthal vóór het gebruik, alsook voor het terugzetten van de gebruikte toestellen en/of materialen op de juiste plaats na gebruik.
 6. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de correcte verplaatsing en bevestiging/ vergrendeling van de toestellen en/of materialen, m.b.v. de daarvoor aanwezige hulpmiddelen.
 7. De leidinggevende is verplicht op te treden tegen ongewenst gedrag (punt 4b) en is verantwoordelijk voor het stoppen daarvan. Leidinggevenden, die ongewenst gedrag niet onder controle kunnen krijgen, zijn verplicht dit terstond te melden aan het beheer.

 

 1. GEBRUIKSBEPERKING
 2. De sportzaal mag niet betreden worden met schoeisel waarmee buiten gelopen is of met sportschoenen, die sporen nalaten.
 3. Ongewenst gedrag is gedrag, dat naar zijn aard redelijkerwijs kan worden ervaren als gewelddadig, crimineel, intimiderend, discriminerend, pestend, vernederend, respectloos of als asociaal. Ook gebruik van of handel in drugs, seksueel of overlast gevend gedrag, vandalisme, handelen in strijd met deze gebruiksregels en het negeren van het gezag en aanwijzingen van leidinggevenden of beheer zijn ongewenst gedrag.
 4. Aanwijzingen, door of namens het dagelijks bestuur en beheer gegeven, dienen terstond en stipt te worden opgevolgd, ook door leidinggevenden van huurders en onderwijs.
 5. Het dagelijks bestuur van de exploitatie stichting en het beheer heeft het recht het gebruik te allen tijde te beëindigen, wanneer niet wordt voldaan aan deze gebruiks-voorwaarden en bepalingen, zonder dat voor huurder recht ontstaat op restitutie van huurprijs. Na zo’n gebruiksbeëindiging en aanzegging tot vertrek dienen de betreffende personen de accommodatie te verlaten.
 6. Het dagelijks bestuur heeft, bij herhaald ongewenst gedrag, het recht personen en/of groepen de toegang tot en het verblijf in de accommodaties van de sporthal voor langere tijd te ontzeggen (Sporthalverbod).
 7. Een opgelegd sporthalverbod voor langere tijd wordt na mondelinge afkondiging binnen 24 uur kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de Spronk en wordt ook schriftelijk meegedeeld aan het bestuur van betreffende huurder/onderwijsinstelling.
 8. Tegen een opgelegd sporthalverbod voor langere tijd kan, bij het dagelijks bestuur, gemotiveerd bezwaar worden gemaakt. Het dagelijks bestuur zal de aangevoerde motivering beoordelen en kan de bezwaarmaker(s) uitnodigen voor gesprek. Indien het dagelijks bestuur daar aanleiding toe ziet, kan zij het sporthalverbod of de duur daarvan eventueel heroverwegen. Van de dan genomen beslissing zal schriftelijk mededeling worden gedaan aan bezwaarmaker(s) en het bestuur van de betreffende huurder.
 9. Bij negeren van een aanzegging tot vertrek dan wel van een sporthalverbod, heeft het beheer het recht namens het bestuur de politie in te schakelen en aangifte te doen van relevante wetsovertredingen.

 

 1. SCHADE
 2. Alle gebreken en schade aan terrein, gebouw en/of inventaris veroorzaakt door of tijdens het gebruik moeten terstond door de leidinggevende worden gemeld aan het beheer.
 3. Alle schade aan terrein, gebouw en/of inventaris, veroorzaakt door of het gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik, dan wel ongewenst gedrag of het geopend en onbeheerd achterlaten van het gebouw, kan in rekening worden gebracht bij de huurder/huurster/onderwijsinstelling.
 4. Schade aan de sportvloer en/of de kosten van extra (schoonmaak-)werkzaamheden, die het gevolg is van gebruik van schoeisel e.d. zoals bedoeld onder punt 4a, wordt aan de huurder/huurster in rekening gebracht.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

 1. Toegang en Aansprakelijkheid
 2. Het bestuur en beheer hebben te allen tijde toegang tot de sporthal.
 3. Het bestuur van de Stichting Sporthal Vledder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel van/aan de huurder/huurster/onderwijsinstelling, diens leden/medewerkers of door hen tot de accommodatie toegelaten personen, voor, tijdens of na het gebruik van het gebouw, inventaris en/of trimbaan.
 4. Het bestuur van de Stichting Sporthal Vledder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van eigendommen of meegebrachte spel- en sportbenodigdheden of van voorwerpen en materialen behorende aan de hiervoor onder 6b genoemde personen.

 

 1. Reclame en verkoop
 2. Alle reclamerechten in of nabij de sporthal worden door het bestuur van de exploitatiestichting voorbehouden, met uitzondering van reclame op kleding.
 3. Verkoop of aanbieden van consumpties en andere artikelen is in de sporthal of op het terrein van de sporthal niet toegestaan, tenzij voor speciale evenementen daarvoor voorafgaand expliciete toestemming is verkregen.

 

 1. Reserveringen en kosten
 2. Verhuur vindt uitsluitend rechtstreeks plaats door verhuurder/het beheer.
 3. Onderverhuur door een gebruiker/huurder/huurster is verboden, tenzij het beheer expliciet toestemming heeft gegeven. Bij herhaald overtreden van dit verbod kan dit      leiden tot een sporthalverbod voor zowel onderhuurder als onderverhuurder. Een dan opgelegd sporthalverbod leidt niet tot restitutie van huurprijs voor reeds    gereserveerde dagdelen en tijden.
 4. Annuleren van gereserveerde tijden, is na afkondiging van een sporthalverbod aan       huurder, niet toegestaan voor de periode van het sporthalverbod! Voor de gereserveerde tijden gedurende het sporthalverbod wordt het “no-show-tarief” in         rekening gebracht. (Zie ook de punten 4d t/m 4g en 8i.).
 5. Verhuur vindt alleen plaats indien minimaal 2 aaneengesloten uren per dagdeel          worden gereserveerd. Overige reserveringen daarna, voor datzelfde dagdeel, dienen       hierbij aan te sluiten in tijd, zodat geen leegstaande tussentijden ontstaan.                      Reserveringen en verhuur worden door het beheer zo efficiënt mogelijk ingedeeld, zodat, aan begin en einde van een dagdeel, geen leegstaande halve uur blokken  ontstaan. Huurders worden geacht hieraan mee te werken, zeker als voor datzelfde dagdeel een andere reservering zou moeten worden afgewezen, die bij efficiëntere inroostering wel een roosterplaats zou kunnen krijgen op dat dagdeel.
 6. Gereserveerde uren dienen als bruto uren gebruikt te worden, dus inclusief inrichten van de zaal en correct opbergen van toestellen, materieel e.d. (Zie ook 2c, 3d en 3e.)
 7. Wijzigingen in de reserveringen (veranderingen of annuleringen) kunnen alleen worden toegepast na voorafgaande instemming van het beheer.
 8. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de gereserveerde uren, worden de daardoor ontstane kosten in rekening gebracht.
 9. Ook kunnen huurkosten in rekening worden gebracht, indien tijdens het gebruik (incidenteel) uitbreiding van gebruik plaatsvindt met één of meerdere leegstaande tijdsblokken of delen daarvan, ongeacht of die uitbreiding met instemming van het beheer is gebeurd.
 10. Gereserveerde, maar niet gebruikte uren worden in rekening gebracht (z.g. no-show-tarief), tenzij tenminste 4 weken van te voren wordt geannuleerd en er geen sporthalverbod is afgekondigd voor die huurder.

 

 1. Spelmateriaal, enz.
 2. De gebruiker zorgt in principe zelf voor aanvullend spelmateriaal, zoals ballen e.d., tenzij anders is overeen gekomen tussen de huurder/huurster en het beheer.

 

 1. Slotbepaling
 2. In alle gevallen waarin bovenstaande niet voorziet beslist het dagelijks bestuur van de Stichting Sporthal Vledder.

 

 

Vastgesteld dd. 24-05-2016

Het bestuur van:

St.Sporthal de Spronk
Middenweg 13
Tel: 0521-382797
E-Mail: de-spronk@planet.nl
Website: www.despronk.nl