Maatschappelijk jaarverslag 2017

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG SPORTHAL VLEDDER 2017

Inleiding

Sporthal de Spronk in Vledder is in 1986 gebouwd door de voormalige gemeente Vledder en ondergebracht in de Stichting Sporthal Vledder.
Het is de binnensportaccommodatie voor de sportverenigingen in de regio Vledder en de gymnastiekzaal voor de basisscholen.
Sinds 1 januari 2009 is het dagelijks beheer en de exploitatie, voorlopig voor een periode van 10 jaar, overgedragen aan de Stichting. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage.

Het bestuur van de Stichting bestaat bij voorkeur overwegend uit bestuursleden afkomstig uit de sportverenigingen die van de sporthal gebruik maken; onderaan is de samenstelling van het huidige bestuur vermeld.
De dagelijkse uitvoeringsactiviteiten/beheer worden door Lammy en Roelof Smit gedaan (samen 1 FTE), die ook de exploitatie van de kantine via V.O.F. de Spronk voor hun rekening nemen; op piekmomenten worden enkele vrijwilligers ingeschakeld.

Jaarlijks brengt de Stichting verslag uit aan de gemeente, inclusief financiële verantwoording; want een sporthal als deze kan natuurlijk niet op eigen benen staan.
Het bestuur is van mening dat het van belang is ook de “maatschappelijk belanghebbenden” bij de sporthal te informeren. Vandaar dit “maatschappelijk jaarverslag” voor de gebruikers van de sporthal en de “verenigingen Dorpsbelang/Dorpsgemeenschap ” in de regio.

De sporthal en de uitrusting

Zoals in veel gebouwen is ook in de sporthal de aanwezigheid van asbest geconstateerd, onder de vloer van de tribune en de toestelberging; nader destructief onderzoek, in samenhang met onderhoudsactiviteiten, staat gepland voor 2020. Overheidsgebouwen dienen voor 2025 asbestvrij te zijn.

Verschillende onderhoudsactiviteiten zijn uitgevoerd en periodieke controle, o.a. keuring vloer.
In 2017 is in het kader van periodiek onderhoud het binnen- en buitenschilderwerk uitgevoerd; ook zijn enkele buitendeuren vervangen.
Een nuttige verbetering is de aanschaf van een nieuwe schrobmachine (de vorige was 30 jaar oud!).

De (verplichte) valbescherming op het platte dak is aangebracht, belangrijk bij het verwijderen van blad en eikels.

De Stichting heeft een 15 meter lange tumblingbaan/airtrack aangeschaft (€6550) uit de sponsorgelden, een extra gemeentelijke bijdrage, een bijdrage van SV Vledder en basisschool de Bron. Het is een nuttig toestel bij het turnen en gymnastische oefeningen (ook in het basisonderwijs), maar ook voor balansoefeningen voor ouderen.

De afgelopen drie jaar participeerde de sporthal in een collectief contract van gemeenten voor de inkoop van energie. In tegenstelling tot de verwachtingen pakte dit voor een relatief kleine afnemer in het contract ongunstig uit..
Vanwege verminderde lichtopbrengst zijn de Tl-buizen (180 stuks) vervangen; LED-verlichting komt pas aan de orde in het kader van grootschalige renovatie.

Voor het multifunctionele wandrek (2016) zijn ondersteuners aangeschaft, zodat het wandrek horizontaal goed ondersteund wordt. Hierdoor kan er optimaal gebruik van worden gemaakt.

Met de buren van TC Burmania is overlegd over assistentie voor WIFI in hun gebouw.
In het najaar heeft “eetcafé ’t Pannegie” (een initiatief van Naobuur) enkele keren gebruik gemaakt van de kantine om met een groep ouderen gezamenlijk te koken/te eten.

De activiteiten in de sporthal

De gebruikers van de sporthal zijn ruwweg in te delen in drie categorieën:
• De basisscholen De Hoekstee, De Kievietshoek en De Bron voor het gym-onderwijs
• De sportverenigingen, en wel in het bijzonder:
o SV Vledder (gymnastiek, volley, badminton, fitness etc.)
o SV Wapse (handbal)
o Voor korfbal: Moedig Voorwaarts (Wapserveen) en Koru (Uffelte)
o Voor voetbal: Old Forward (Wilhelminaoord) en BEW (Vledder)
• Overige, waaronder
o Trajectum (A.C.H. Trainingen )
o Vof de Spronk (recreatief volleybal en voetbal)
o Courage Events (wielertour)

De activiteiten in de sporthal zijn als volgt te rubriceren ( in gebruikte uren):

……………………………2017       2016      2015        2014     2013

Basisscholen              560        560         560         600      720
Sportverenigingen     631        651         766          822      760
Sportbonden               150        178         162          204       189
Overig                          233        235         128           122       166
Bezettingsgraad         53,1%    53,7%    53.5%       57%     60%

De bezettingsgraad lijkt zich te stabiliseren na de teruggang in 2013/2015.
De sportverenigingen/-bonden zijn vooral actief in het 1e en 4e kwartaal en zorgen dan voor een bezettingsgraad van 79% resp. 61%. Naast de basisscholen zijn de “grootgebruikers”:
• Sportvereniging Vledder met 434 uur
• V.O.F. De Spronk met ca 180 uur
• Zaalvoetbal met ca 180 uur.
De Sporthal is in principe het hele jaar beschikbaar, maar in de praktijk beperkt het gebruik zich normaliter tot 40 weken per jaar, waarbij amper gebruik is in de zomervakantie.
Door de aard van de activiteiten worden de uren overdag veelal niet benut, behoudens door de basisscholen en Trajectum.

Overige zaken

De gemeentelijke tarieven zijn, net als is 2016, niet verhoogd. In 2015 was de laatste extra verhoging als resultaat van de vaststelling van de Sociale Structuur Visie door de gemeente. De gemeente heeft het negatieve exploitatieresultaat 2016 gecompenseerd, zodat de Stichting het magere eigen vermogen niet hoefde aan te spreken.

Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur zich gebogen over de toekomstbestendigheid van de sporthal. Dit is een onderdeel van het gemeentelijk onderzoek naar de sporthallen en gymnastiekzalen, dat uitgevoerd wordt door European Tourism Futures Institute, een onderdeel van de Stenden Hogeschool. Dit onderzoek past in de evaluatie van de Sociale Structuur Visie van de gemeente.
Voor de sporthal (als enige in de gemeente geprivatiseerd) is dit extra van belang omdat de huidige beheersovereenkomst met de gemeente afloopt per 1-1-2019 en dringend aan herziening toe is. Het bestuur heeft op drie terreinen een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die van belang zijn voor de gemeentelijke evaluatie en voor de herziening van de beheersovereenkomst; beantwoording vraagt externe expertise. De drie terreinen zijn:
• Functie van de sporthal
• Beheer en bestuur
• Een duurzaam te exploiteren gebouw ( dit thema wordt door de gemeente later behandeld)

Eind 2017 is het bestuur als volgt samengesteld: Arend Jan Blomsma (namens BEW) ;Jansje de Boer (namens Moedig Voorwaarts);Philip Boot (namens SV-Vledder);Bart Kisjes (namens TC Burmania); Gerard van den Bor (secretaris); Marcel Boymans (penningmeester); Tini Sanders (voorzitter).

januari 2018, Tini Sanders