Maatschappelijk Jaarverslag 2018

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG SPORTHAL VLEDDER 2018

Inleiding

Sporthal de Spronk in Vledder is in 1986 gebouwd door de voormalige gemeente Vledder en ondergebracht in de Stichting Sporthal Vledder.
Het is de binnensportaccommodatie voor de sportverenigingen in de regio Vledder en de gymnastiekzaal voor de basisscholen.
Sinds 1 januari 2009 is het dagelijks beheer en de exploitatie, voorlopig voor een periode van 10 jaar, overgedragen aan de Stichting. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage.

Het bestuur van de Stichting bestaat bij voorkeur overwegend uit bestuursleden afkomstig uit de sportverenigingen die van de sporthal gebruik maken; onderaan is de samenstelling van het huidige bestuur vermeld.
De dagelijkse uitvoeringsactiviteiten/beheer worden door Lammy en Roelof Smit gedaan (samen 1 FTE), die ook de exploitatie van de kantine via V.O.F. de Spronk voor hun rekening nemen; op piekmomenten worden enkele vrijwilligers ingeschakeld tegen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarlijks brengt de Stichting verslag uit aan de gemeente, inclusief financiële verantwoording; want een sporthal als deze kan natuurlijk niet op eigen benen staan.
Het bestuur is van mening dat het van belang is ook de “maatschappelijk belanghebbenden” bij de sporthal te informeren. Vandaar dit “maatschappelijk jaarverslag” voor de gebruikers van de sporthal en de “verenigingen Dorpsbelang/Dorpsgemeenschap ” in de regio.

De sporthal en de uitrusting

In 2018 zijn alleen een aantal kleine onderhouds- en vervangingszaken aan de orde geweest, zowel met betrekking tot het gebouw als de sportmaterialen.
Na 25 jaar is de scheidingswand (Trenomat) nog steeds goedgekeurd!
De afspraken tussen gemeente en stichting over taakverdeling bij onderhoud (demarcatielijst; vroeger “kruisjeslijst” geheten) is geactualiseerd en versimpeld

De activiteiten in de sporthal

De gebruikers van de sporthal zijn ruwweg in te delen in drie categorieën:
De basisscholen De Hoekstee, De Kievietshoek en De Bron voor het gym-onderwijs
De sportverenigingen (deels via de sportbonden), en wel in het bijzonder:
SV Vledder (gymnastiek, volley, badminton, fitness etc.)
SV Wapse (handbal)
Voor korfbal: Moedig Voorwaarts (Wapserveen);
Voor voetbal: Old Forward (Wilhelminaoord) en BEW (Vledder)
Overige, waaronder
Trajectum (A.C.H. trainingen )
VOF de Spronk (recreatief volleybal en voetbal; combinatie kantine en hal)
De sportverenigingen/-bonden zijn vooral actief in het 1e en 4e kwartaal en zorgen dan voor een bezettingsgraad van 73% resp. 56%. Naast de basisscholen zijn de “grootgebruikers”:
Sportvereniging Vledder met 472 uur
V.O.F. De Spronk met ca 234 uur
Zaalvoetbal met ca 154 uur (diverse verenigingen).

De activiteiten in de sporthal zijn als volgt te rubriceren (in gebruikte uren):
………………..2018……..2017……2016…..2015…..2014…..2013
Basisscholen…..480……..480……560……560……600……720
Sportverenigingen..631…..651……766……822……760……584
Sportbonden………..117…….150……178……162……204……189
Overige……………….. 271…..233……235……128……122……166

Bezettingsgraad….50.9%…50.5%….53.7%….53.5%….57.0%….60.0%

De bezettingsgraad lijkt zich te stabiliseren na de teruggang in 2013/2015, zij het niet via de traditionele sportverenigingen.
Er is een lichte verschuiving van sportbond naar sportvereniging bij het reserveren van uren.
Enkele traditionele gebruikers zijn gestopt in onze hal: KORU (korfbal Uffelte), handbal uit Wapse en damesvoetbal Old Forward.
De Sporthal is in principe het hele jaar beschikbaar, maar in de praktijk beperkt het gebruik zich tot 40 weken per jaar, waarbij amper gebruik is in de zomervakantie.
Door de aard van de activiteiten worden de uren overdag veelal niet benut, behoudens door de basisscholen en Trajectum.
Bij de gebruikte uren moet worden bedacht dat dit “netto uren” zijn (gefactureerd); vaak is er 15 minuten voor en na nodig voor klaarzetten/opruimen.
In 2018 is de hal in samenhang met de kantine gebruikt door Trajectum ( cursus/agressietraining),training in valpreventie (Naobuur/beweegcoaches), springtoestellen voor de kinderen, Sinterklaasintocht (Stichting Aktiviteiten Vledder)

In 2018 heeft het bestuur uit de reclame inkomsten €3286 bijgedragen aan de aanschaf in 2017 van een tumblingbaan/airtrack en €452 aan zaalhuur voor diverse jeugdactiviteiten. Eind 2018 was nog €7991 in kas voor ondersteuning van sportactiviteiten, naast €1824 voor onderhoud van de trimbaan.

Overige zaken

De gemeentelijke tarieven zijn, net als in 2017 en 2016, niet verhoogd. In 2015 was de laatste extra verhoging als resultaat van de vaststelling van de Sociale Structuur Visie door de gemeente. De gemeente heeft het negatieve exploitatieresultaat 2017 gecompenseerd, zodat de Stichting het magere eigen vermogen niet hoefde aan te spreken.
Het aantal adverteerders (16) is gelijk gebleven

Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur zich gebogen over de toekomstbestendigheid van de sporthal. Dit is een onderdeel van het gemeentelijk onderzoek naar de sporthallen en gymnastiekzalen, dat uitgevoerd wordt door European Tourism Futures Institute, een onderdeel van de Stenden Hogeschool. In maart 2018 heeft het bestuur met de onderzoeker gesproken. Dit onderzoek past in de evaluatie van de Sociale Structuur Visie van de gemeente.
Voor de sporthal (als enige in de gemeente geprivatiseerd) is dit extra van belang omdat de huidige beheersovereenkomst met de gemeente afloopt per 1-1-2019 en dringend aan herziening toe is. Na 10 jaar ervaring met de beheersovereenkomst en 23 jaar daarvoor met een andere taakverdeling concludeert het bestuur dat de onvolledige “privatisering” sinds 1987 als niet-geslaagd moet worden beschouwd. Voor de toekomst moet een ander beheers- en bestuursmodel worden gekozen. Het bestuur heeft dan ook aan de gemeente aangegeven de beheersovereenkomst niet te willen verlengen, maar in 2019 wel de werkzaamheden te willen voortzetten in afwachting van een nieuwe opzet van bestuur en beheer.
Het bestuur heeft op drie terreinen een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die van belang zijn voor de gemeentelijke evaluatie en voor de herziening van de beheersovereenkomst; beantwoording vraagt externe expertise. De drie terreinen zijn:
Functie van de sporthal
Beheer en bestuur
Een duurzaam te exploiteren gebouw (dit thema wordt door de gemeente later behandeld)
In januari 2019 bleek dat nog onbekend was wanneer afronding van het onderzoek zou plaatsvinden.
In het voorjaar 2019 zal het bestuur van de sporthal via hernieuwd overleg met de sportverenigingen en “verenigingen dorpsbelang” een visie op de functies van de sporthal voor de toekomst formuleren; daarna zal de gemeente het onderzoek starten naar duurzaamheid/renovatie van de hal, passend bij de gewenste functies.

Eind 2018 is het bestuur als volgt samengesteld: Arend Jan Blomsma (namens BEW) ;Jansje de Boer (namens Moedig Voorwaarts);Philip Boot (namens SV-Vledder);Bart Kisjes (namens TC Burmania); Gerard van den Bor (secretaris); Marcel Boymans (penningmeester); Tini Sanders (voorzitter).

januari 2019